За търговски вериги

Съгласно принципите на НАССР, Системата за Безопасност на Храните (СБХ) на всеки обект от агрохранителната верига трябва да бъде подложена на проверка, за да се установи и потвърди, че тя е адекватна и се прилага правилно. Основен инструмент за потвърждаване на правилното прилагане и ефективността на една СБХ е лабораторният мониторинг (проследяване) на качеството и безопасността на произвежданата, преработваната и/или предлаганата продукция и на хигиената на работната среда в обекта. За целта всеки обект за търговия с храни трябва да има разработена и внедрена мониторингова програма за самоконтрол.

ИЛ ФЕБА ЛАБ при ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ АД предоставя целия набор от акредитирани лабораторни изпитвания, който е необходим за изпълнението на Вашите мониторингови програми за самоконтрол и валидирането, мониторинга и верификацията на процедурите за качество и безопасност залегнали във Вашия HACCP план.

0 +

Години опит

200 +

Изследвания

0 +

Клиенти

Предлаганите от нас услуги ще Ви подпомогнат в изпълнението на изискванията залегнали в следните нормативни документи:

  • Регламент (ЕО) № 852/2004 на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните
  • Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход
  • Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
  • Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 година относно микробиологични критерии за храните
  • Регламент (ЕС) № 1169/2011 на европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите
  • Закон за храните
  • Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
  • Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните – ДВ, бр. 106 от 15 декември 2021 г., в сила от 30.12.2021 г.
  • Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
  • Наредба 7 от 2021 г. за условията и реда за вземане на проби от храни

Екипи от обучени и сертифицирани пробовземачи могат да посетят клиента в удобен за него ден и час и да извършат акредитирано пробовземане съобразно действащите български и международни стандарти или просто да транспортират вече взетите проби до лабораторията.

Сектор „Микробиология“ извършва изпитвания за безопасност и хигиена на води, суровини и готова продукция по показатели и норми съгласно действащи Европейски регламенти, национални нормативни актове и/или технологична документация на клиента. Чрез акредитирани изпитвания могат да бъдат контролирани както хигиенният статус на почистени и дезинфекцирани контактни повърхности (предмети, прибори и оборудване в помещенията, в които се подготвят, произвеждат, складират и/или предлагат храни, води, напитки и козметика), така и личната хигиена на персонала.

Сектор „Физикохимия” извършва изпитвания, осигуряващи качествено и количествено определяне на състава на продуктите (мазнини, белтъчини, въглехидрати, витамини, тежки метали, подсладители, консерванти, оцветители и др.), прилагайки стандартизирани и валидирани аналитични методи.