За ИЛ “ФЕБА ЛАБ” при “ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД

История

„ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД е регистрирано през 2007 г. с цел изграждане на първата частна акредитирана изпитвателна лаборатория за анализ на храни, води, напитки и козметика на територията на град София. След провеждане на всички предварителни проучвания е сформиран екип от висококвалифицирани специалисти и експерти в областта на храните, който започва разработването на система за управление на качеството и подготвя необходимата документация за акредитация на лабораторията. Процедурата по оценка, извършена от Българска служба за акредитация, преминава успешно и на 13.01.2011 г. ИЛ „ФЕБА ЛАБ“ при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД получава сертификат за акредитация. През следващите години лабораторията бележи забележителен ръст не само по отношение броя на обслужените клиенти и генерирания оборот, но и ежегодно разширява портфолиото си от анализи. Днес ИЛ „ФЕБА ЛАБ“ е водещ провайдер на лабораторни услуги, който предлага на своите клиенти над 500 методa за изпитване, разпределени в 21 различни продуктови групи и обслужва над 2000 обекта на територията на цялата страна.

0 +

Години опит

200 +

Изследвания

0 +

Клиенти

Нашата култура

Всеки месец правим нови експерименти

Визия

Да се утвърдим като лаборатория, която създава стандарт за отговорно и качествено обслужване и която допринася за повишаване на качеството, безопасността и културата на производство и потребление на храни.

Мисия

С помощта на знанията и опита на нашите експерти и чрез извършването на прецизни и достоверни лабораторни изпитвания по цялата верига от производителя до крайния клиент, се стремим да гарантираме, че само най-висококачествените и безопасни продукти достигат до масата на потребителя, като същевременно създаваме възможности и генерираме устойчива добавена стойност за нашите служители, партньори и акционери.

Ценности

Социална отговорност

Ние спазваме законите и общоприетите норми, не използваме подкупи и измама и спазваме модел на поведение, който не позволява възникването на лични зависимости или задължения. Не толерираме дискриминацията и осигуряваме равни възможности и равно третиране независимо от раса, цвят на кожата, пол, възраст, физическо или умствено увреждане, религия, политически убеждения и други лични белези. Грижим се на работното място да се гарантират безопасни и здравословни условия на труд, като прилагаме ясни правила и методи за охрана на труда, за да се избегнат произшествия и вреди за здравето по време на работа. Отговорно спазваме всички норми за опазване на околната среда по отношение на управление на отпадъците, боравене с химикали или други опасни материали.

Ориентирани към клиента

Винаги поставяме клиента и неговите желания на първо място. Стремим се да надминем очакванията му, създавайки добавена стойност чрез услугите, които предлагаме.

Почтеност

Ние сме етични, лоялни и отговорни във взаимоотношенията си помежду ни и с нашите клиенти и партньори, спазваме ангажиментите, които поемаме.

Качество

Планираме, организираме и контролираме всички процеси по начин, който гарантира постоянно качество на услугите, които предлагаме и помага да изпълняваме поетите ангажименти точно и на време.

Развитие и усъвършенстване

Водени от желанието да сме лидери в нашия сектор ние не спираме да се учим, усъвършенстваме и развиваме. Непрестанно търсим иновативни решения, които да рационализират процесите и да повишат качеството на предлаганите от нас услуги.

Лабораторията

ИЛ „ФЕБА ЛАБ” при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД е първата частна лаборатория за анализ на храни, води, напитки и козметика на територията на гр. София, притежаваща сертификат за акредитация, рег. номер № 70 ЛИ/ 13.01.2011г., издаден от ИА „Българска служба за акредитация” в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

В ИЛ „ФЕБА ЛАБ” при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД са структурирани три направления на дейност:

Сектор пробовземане и приемна

Екипи от обучени и сертифицирани пробовземачи могат да посетят клиента в удобен за него ден и час и да извършат акредитирано пробонабиране, съобразно действащите български и международни стандарти или просто да транспортират взетите проби. Всички автомобили на ИЛ „ФЕБА ЛАБ“ при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД са оборудвани със специализирани хладилни системи, които осигуряват оптимални температурни и хигиенни условия по време на транспортирането на пробата, така че да бъде запазена нейната неприкосновеност до момента на провеждане на изпитването. Работата в сектора е така организирана, че да се гарантира пълна конфиденциалност и безпристрастност относно клиенти и техните резултати.

Сектор Физико-химия

В сектора са обособени три направления: за основни физикохимични анализи, за провеждане на инструментални изпитвания и дегустационна зала за извършване на органолептични и сензорни анализи. Извършват се изпитвания, осигуряващи качествено и количествено определяне на състава на продуктите (мазнини, белтъчини, въглехидрати, витамини, подсладители и консерванти, др.), прилагайки стандартизирани и валидирани аналитични методи.

Сектор Микробиология

Микробиологичната лаборатория извършва изпитване за безопасност и хигиена на води, суровини и готова продукция по показатели и норми съгласно действащи Европейски регламенти, национални нормативни актове и/или технологична документация на клиента. Чрез изпитвания се контролира хигиенния статус на почистени и дезинфекцирани контактни повърхности (предмети, прибори и оборудване в помещенията, в които се подготвят, произвеждат, складират и/или предлагат храни, води, напитки и козметика), както и личната хигиена на персонала.