За ИЛ “ФЕБА ЛАБ” при “ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД

Съгласно принципите на НАССР, Системата за Безопасност на Храните (СБХ) на всеки обект от агрохранителната верига трябва да бъде подложена на проверка, за да се установи и потвърди, че тя е адекватна и се прилага правилно. Основен инструмент за потвърждаване на правилното прилагане и ефективността на една СБХ е лабораторният мониторинг (проследяване) на качеството и безопасността на произвежданата, преработваната и/или предлаганата продукция и на хигиената на работната среда в обекта. За целта, ясла, детска градина, училище, университет, социален патронаж, дом за възрастни хора и т.н., трябва да има разработена и внедрена мониторингова програма за самоконтрол.

ИЛ ФЕБА ЛАБ при ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ АД предоставя целия набор от акредитирани лабораторни изпитвания, който е необходим за изпълнението на Вашите мониторингови програми за самоконтрол и валидирането, мониторинга и верификацията на процедурите за качество и безопасност залегнали във Вашия HACCP план.

0 +

Години опит

200 +

Изследвания

0 +

Клиенти

Предлаганите от нас услуги ще Ви подпомогнат в изпълнението на изискванията залегнали в следните нормативни документи:

  • Регламент (ЕО) № 852/2004 на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните
  • Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход
  • Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
  • Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 година относно микробиологични критерии за храните
  • Регламент (ЕС) № 1169/2011 на европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите
  • Закон за храните
  • Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
  • Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните – ДВ, бр. 106 от 15 декември 2021 г., в сила от 30.12.2021 г.
  • Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
  • Наредба 7 от 2021 г. за условията и реда за вземане на проби от храни

Екипи от обучени и сертифицирани пробовземачи могат да посетят клиента в удобен за него ден и час и да извършат акредитирано пробовземане съобразно действащите български и международни стандарти или просто да транспортират вече взетите проби до лабораторията.

Сектор „Микробиология“ извършва изпитвания за безопасност и хигиена на води, суровини и готова продукция по показатели и норми съгласно действащи Европейски регламенти, национални нормативни актове и/или технологична документация на клиента. Чрез акредитирани изпитвания могат да бъдат контролирани както хигиенният статус на почистени и дезинфекцирани контактни повърхности (предмети, прибори и оборудване в помещенията, в които се подготвят, произвеждат, складират и/или предлагат храни, води, напитки и козметика), така и личната хигиена на персонала.

Сектор „Физикохимия” извършва изпитвания, осигуряващи качествено и количествено определяне на състава на продуктите (мазнини, белтъчини, въглехидрати, витамини, тежки метали, подсладители, консерванти, оцветители и др.), прилагайки стандартизирани и валидирани аналитични методи.