Материали и предмети в контакт с хранителни продукти, различни от пластмаси

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)
Обща миграция на Олово Да
Обща миграция на Кадмий Да