Материали и предмети в контакт с хранителни продукти

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)
Обща миграция чрез пълнене Да
Обща миграция чрез пълно потапяне Да