Вода отпадъчна

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)

1. Физикохимични

 

ЦинкДа

Активна реакция (рH) Да
Разтворени вещества Да
Неразтворени вещества Да
Хлорни йони Да
Общ сух остатък Да
Перманганатна окисляемост Да
Химична потребност от кислород (ХПК) Да
Биохимична потребност от кислород (БПК₅) Да
Нитрати Да
Електропроводимост Да
Нитрити Да
Фосфати Да
Калций Да
Магнезий Да
Желязо Да
Мед Да
Олово Да
Кадмий Да
Манган Да
Флуориди Да
Общ хром Да
Хлор (свободен ) Да
Трихалометани Да
Никел Да
Цианиди Да
Алуминий Да
Бор Да
Повърхностно активни вещества (ПАВ) Да
Мазнини, екстрахируеми с диетилов етер Да
Общ фосфор Да
Общ органичен въглерод Да
Мътност Да
Разтворен кислород Да
Амоняк Да
Нефтопродукти Да
Хром(3 валентен) Да
Хром(6 валентен) Да
Сулфати Да
Общ азот Да
Феноли Да
Амоний Да
Разтворен озон Да
Обща и съставна алкалност Да
Сух остатък при 105˚С Да
Сух остатък при 180˚С Да
Сух остатък при 260˚С Да
Барий Да
Селен Да
Натрий Да
Калий Да
Арсен Да
Живак Да
Литий Да
Ванадий Да
Калай Да
Хидрокарбонати Да
Карбонати Да
Антимон Да
Молибден Да
Пакет елементен анализ:
Алуминий
Желязо
Манган
Мед
Цинк
Никел
Олово
Кадмий
Хром
Бор
Да
Пакет Калций, Магнезий и Натрий:
– Калций
– Магнезий
– Натрий
Да

2. Микробиологични

 

Общо микробно число/ОМЧ (аеробни мезофилни микроорганизми) Да
Ентерококи (титър) Да
Фекални колиформи (титър) Да
Салмонелни бактерии Да

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *