Води за питейно-битови цели

Води за питейно-битови цели, минерални води от източника, бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни; лед; повърхностни, подземни и сондажни; за къпане/от плувни басейни

1.Органолептични

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)
Цвят; Мирис; Вкус; Температура да

2.Физикохимични

 

рН да
Окисляемост (перманганатна) да
Обща твърдост да
Сух остатък при 105˚С да
Сух остатък при 180˚С да
Сух остатък при 260˚С да
Хлориди да
Амониев йон да
Разтворени вещества да
Неразтворени вещества да
Хлорни йони да
Нитрати да
Електропроводимост да
Сулфати да
Химична потребност от кислород (ХПК) да
Биохимична потребност от кислород (БПК₅) да
Нитрити да
Фосфати да
Магнезий да
Желязо да
Цинк да
Мед да
Олово да
Кадмий да
Манган да
Флуориди да
Общ хром да
Хлор (свободен) да
Трихалометани да
Никел да
Цианиди да
Алуминий да
Бор да
Повърхностно активни вещества (ПАВ) да
Калций да
Натрий да
Калий да
Антимон да
Арсен да
Барий да
Живак да
Селен да
Литий да
Ванадий да
Нетно количество да
Разтворен озон да
Общ фосфор да
Общ органичен въглерод да
Мътност да
Общ азот да
Разтворен кислород да
Феноли да
Амоняк да
Амоний да
Обща и съставна алкалност да
Карбонатна алкалност да
Нефтопродукти да
Въглероден диоксид да
Хидрокарбонати да
Карбонати да
Обща минерализация (калкулация) да
Хром 3 валентен да
Хром 6 валентен да
Калай да
Молибден да
Пакет елементен анализ:

Алуминий
Желязо
Манган
Мед
Цинк
Никел
Олово
Кадмий
Хром
Бор

да
Пакет Калций, Магнезий и Натрий:

– Калций
– Магнезий
– Натрий

да
Пакет обща минерализация:

– Хидрокарбонати
– Общ сух остатък при 105°С
– Обща минерализация (калкулация)

да

 

2.Микробиологични

Общ брой микроорганизми (аеробни мезофилни микроорганизми), при 22°С да
Общ брой микроорганизми (аеробни мезофилни микроорганизми), при 37°С да
Чревни ентерококи (фекални стрептококи) да
Колиформи при 37°C да
Ешерихия коли при 37°C да
Псеудомонас аеругиноза да
Сулфитредуциращи анаероби (Клостридии) да
Салмонелни бактерии да
Общо микробно число/ОМЧ (аеробни мезофилни микроорганизми) да
Ентерококи (титър) да
Колиформи (Колититър) да
Фекални колиформи (титър) да
Стафилококи (титър) да

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *